מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

תמ"א פיקס בע"מ (להלן: "החברה"), מבקשת להבהיר במסמך זה, את מדיניותה בנוגע לפרטיות המשתמשים באתר ובשירותי החברה (להלן: "האתר") וכן, את נהלי החברה ביחס לטיפול בפרטים ובמידע המתקבל מהמשתמשים.

מטעמי נוחות בלבד מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר, אך היא חלה על כל משתמש, איש ואישה כאחד.

1. מידע הנמסר לחברה ביוזמת המשתמש: במסגרת רישומך לשירותי האתר השונים (כגון: "הערך דירתך", "קבל הצעה", "צור קשר" וכו') תדרש למסור את פרטיך, כגון: שם, כתובת דוא"ל וטלפון. הפרטים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה, אשר יירשם, ככל הנדרש, על פי דין. אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירת הפרטים הנחוצים, ייבצר מהחברה לספק לך שירותים אלו. הרישום לשירותי האתר מהווה הרשאה לחברה לאגור את המידע. המשתמש רשאי לבקש את מחיקתו ממאגר המידע של החברה.

2. מידע הנאסף על גלישת המשתמש באתר החברה: החברה אוספת מידע במהלך גלישת המשתמשים באתר. המידע שנאסף הוא סטטיסטי באופיו ואינו מזהה אותך באופן אישי והוא נועד לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו. לדוגמה, הכתובות שהזנת בשדה החיפוש באתר, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) ממנה גלשת ומערכת ההפעלה בה אתה משתמש - כל אלו פרטים אשר אינם המזוהים עם שמך.

3. Cookies: החברה עשויה להשתמש ב"עוגיות" (cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר ובכלל זה, לצורך איסוף מידע סטטיסטי על שימוש המשתמשים באתר ולצרכי אבטחת מידע. תוכל להימנע מיצירת cookies, על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך תוכל להעזר בקובץ העזרה של הדפדפן.

4. העברת מידע לצדדים שלישיים: החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ומידע אודותיך, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

4.1. כאשר אישרת לה מפורשות למסור את פרטיך ו/או מידע אודותיך לצדדים שלישיים. לדוגמה: כאשר אישרת לחברה במסגרת רישומך לאיזה משירותי האתר, להעביר ליזמים את פרטייך לצורך קבלת הצעות.

4.2. במקרים בהם בחברה תהא מחויבת לעשות זאת על פי דין ו/או מכח צו שיפוטי.

4.3. במקרה שתפר ו/או תנסה להפר את תקנון השימוש באתר החברה ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בו, או במצב בו תפעל באתר ו/או בקשר אליו ולפעילותו בניגוד לדין.

4.4. בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בינך לבין החברה.

4.5. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי לך או לצד שלישי.

4.6. החברה תהא רשאית להעביר את פרטיך והמידע אודותיך לחברות קשורות אחרות, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו.

5. איסוף מידע ופרסומות של צדדים שלישיים: החברה עשויה להשתמש בשירותיהם של חברות פרסום ו/או ניתוח נתונים חיצוניות. חברות אלו עשויות להציב "עוגיות" (cookies) במחשבך כדי לאסוף מידע על העדפותיך. יובהר כי המידע הנאסף אינו מזהה אותך אישית.

6. אבטחת מידע: החברה דואגת כי האתר ומערכות החברה, ובכלל זה המידע המצוי באלה, יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב שלא תתבצע חדירה בלתי מורשית למחשבי החברה והאתר.

7. זכות עיון במידע: על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך זכאי לעיין בעצמך, על ידי בא-כוחך או על ידי אופוטרופס, במידע שעליך המוחזק במאגר מידע. ככל שתמצא כי מידע אדותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברה, אשר הינה בעלת מאגר המידע, בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.  פנייה כזאת יש להפנו<ת אל[email protected]  או באמצעות פקס מס' 077-4704260 או בדואר רגיל אל: תמ"א פיקס בע"מ, כתובת: שוקן 21, תל אביב, ת.ד 59024,מיקוד6159001.

8. שינויים במדיניות הפרטיות: החברה עשויה לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות וההוראות החדשות יחייבו אותך מרגע עדכונם באתר.