עדכון אחרון: 21.02.2018

תנאי שימוש באתר CITYSQUARE

כללי:

1. אתר citysquare.co.il הינו פלטפורמה אינטרנטית המאפשרת לבעלי דירות בבתים משותפים גישה נוחה לתחום התמ"א על ידי השוואות והצגות נתונים בתחום ההתחדשות העירונית כגון: נתונים על תמורות בפרויקטים של התחדשות עירונית, מיקום הפרויקטים, יזמים בתחום וכדומה (להלן: "האתר").

2. הבעלים והמפעילה של האתר הנה חברת תמ"א פיקס בע"מ (להלן: "החברה"). כתובת החברה הינה ברח' שוקן 21, תל אביב.

3. השימוש באתר, לרבות בשירותים המוצעים באתר, הינו בכפוף לתנאי שימוש אלו.

4. האחריות המלאה להכרת תנאי שימוש אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד. חשוב להקפיד ולעיין בתנאי השימוש מאחר והשימוש באתר, לרבות בשירותים המוצעים בו, מעיד על הסכמתו המלאה של המשתמש לתנאים אלו.

5. החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שימוש באתר יהווה הסכמה מחודשת של המשתמש לתנאים אלו.

6. ניסוח תנאי שימוש אלו בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. האמור בתנאי השימוש מתייחס לשני המינים באופן זהה.

שימוש באתר ובשירותיו:

7. השימוש באתר ובכל השירותים המוצעים במסגרתו, הינו על אחריות המשתמש בלבד. החברה אינה  נושאת בכל אחריות לשימוש בשירותי האתר שלא למטרה לשמה נועדו. המשתמש מסכים ומאשר כי לא יעשה כל שימוש בשירותים המוצעים  באתר על מנת לעבור עבירה כלשהי ו/או עוולה כלשהי ו/או הפרה אחרת של הוראות כל דין.

8. מובהר כי החברה איננה חברה שמאית, כלכלית, אדריכלית, קבלנית ואיננה מתיימרת להציג עצמה ככזאת. האתר ו/או השירותים אינם מהווים ואינם מחליפים ייעוץ מקצועי, אדריכלי, משפטי, שמאי או כל ייעוץ אחר ואין להשתמש בשירותי האתר כמקור או כבסיס לקבלת החלטות בנושא.

9. מובהר כי המידע והנתונים אשר מסופקים באמצעות שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, לרבות נתונים בדבר עליית ערך לדירה, בדיקת היתכנות פרויקט, כדאיות כלכלית וכל מידע אחר, הינם בגדר אומדן בהתאם לנתונים הידועים בשוק ונכונים למועד הבדיקה בלבד. מדובר בהערכה בלבד ולא בכל התחייבות כלשהי. נתוני הפרויקטים באתר אינם מהווים חוות דעת ו/או המלצה לגבי כדאיות פרויקט מסוים ואינם באים להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים הספציפיים של המשתמש או הפרויקט.

10. המידע אשר מוצג או נשלח על ידי החברה במסגרת שירותי האתר, מבוסס על פרמטרים רבים ממקורות מידע שונים. לתשומת לב המשתמש, קיימים פרמטרים רבים אשר צריכים להילקח בחשבון בעת קבלת החלטות הנוגעות לפרויקטים של התחדשות עירונית ו/או שירותי בנייה.

11. המשתמש מתחייב, להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי שימוש אלו, וכן להימנע מפגיעה בחברה ו/או בצדדים שלישיים.

12. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב, שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באתר, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, פגיעה בפרטיות, לשון הרע או פגיעה בזכויות כלשהן של צדדים שלישיים.

13. המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר, לרבות  באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתו סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר לרבות, התערבות ו/או שינוי בקוד המקור של האתר.

14. המשתמש מתחייב להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו/או הגולשים בו, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו"ב.

15. הטיפול בפרטים ובמידע המתקבלים מהמשתמש באתר מתבצע על-פי מדיניות פרטיות כפי שמעודכנת מעת לעת, ואשר מהווה חלק מתנאי השימוש באתר.

16. כל סימני המסחר, השמות המסחריים והמותגים של צדדים שלישיים המופיעים באתר זה, מופיעים למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד והינם שייכים לבעליהם. אין לעשות כל שימוש שהוא בסימנים אלה ללא הסכמת בעליהם.

17. המשתמש אינו רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרה בלתי חוקית.

18. לחברה נתונה הזכות לנקוט בכל האמצעים, בין מניעתיים  ובין אם לאחר מעשה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם להוראות כל דין, כנגד משתמש אשר יעשה שימוש באתר ו/או בשירותי האתר שלא למטרות אשר לשמם נועדו וכן בכל מקרה של חשש או חשד לביצוע עבירה ו/או הפרת הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לחברה נתונה הזכות למנוע או לחסום גישה לאתר בין באופן מלא ובין לחלק משירותי האתר למשתמש שלא ינהג בהתאם לתנאי שימוש אלו.

19. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות תנאי שימוש אלו בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.

דירוג יזמי תמ"א:

20. הכניסה לאזור היזמים באתר תתאפשר רק ליזמים שהתקשרו עם החברה בהסכם גישה למערכת איתור CITY ו/או הסכם פרופיל מיתוג, באמצעות הזנת שם משתמש וסיסמה שיקבלו מן החברה. גישה כאמור לאזור היזמים, תינתן ליזמים בהתאם לשירות שהם רכשו והיזמים מתחייבים לפעול בכל הקשור לשימוש בשירותים אלה בהתאם להוראות ההסכם שנחתם בינם לבין החברה ובהתאם להוראות תקנון זה.

21.יזמים אשר התקשרו עם החברה בהסכם גישה למערכת איתור CITY יוכלו לרכוש איתורי CITY ישירות מהאתר על ידי הזנת אמצעי תשלום במערכת התשלומים באתר. בכפוף להוראות ההסכם בין החברה ליזמים, היזם יוכל לבטל את עסקאות איתורי ה-CITY שרכש באתר, על ידי מתן הודעה בכתב לחברה עד 7 ימים ממועד רכישת איתור ה-CITY על ידו. כל הודעה מאוחרת יותר תחייב את היזם בתשלום עבור איתור ה-CITY.

22. החברה מציגה באתר דירוג יזמי התחדשות עירונית. הדירוג באתר נעשה על סמך פרמטרים מסוימים המבוססים על מקורות מידע שונים לרבות, ממצאים גלויים המפורסמים על ידי רשויות מקומיות, מידע המתקבל מהיזמים עצמם והתרשמות בעלי דירות שהתקשרו עם היזמים בעבר או בהווה.   

23. מובהר כי החברה אינה אחראית לנכונותו, מהימנותו, שלמותו ועדכניותו של המידע המפורסם בדירוג האתר וכי היא אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש, ליזם ו/או לכל צד שלישי בגין מידע זה ו/או הסתמכות עליו.

24. הדירוג באתר אינו מהווה המלצה כלשהי של האתר להתקשרות עם יזם כלשהו והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש. ההחלטה להתקשר עם יזם כלשהו הנה על דעת המשתמש בלבד והוא יישא באחריות לכל תוצאות ההתקשרות.

25. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, שלא לפרסם באופן מלא או חלקי, מידע שהועבר לה על ידי יזמים, משתמשים ו/או צדדים שלישיים לצורך הדירוג באתר, בין אם טרם הועלה לפרסום ובין אם כבר פורסם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת היזם, המשתמש או צד ג' כלשהו.

26. ככל שליזם ו/או למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו תהיה השגה כלשהי ביחס למידע המפורסם באתר, הרי שעליו לפנות לחברה בענין זה כדי לאפשר לה לתקן או להסיר את המידע המפורסם, במידה והדבר אכן ראוי ואפשרי.

שימוש בבלוג:

27. האתר מאפשר למשתמשים באתר להשתתף בבלוג ולפרסם בו, לעיין בפרסומים המופיעים בו ולכתוב תגובות.

28. המשתמש מתחייב ביחס לכל תוכן שהוא מעלה ו/או גורם להצגתו בבלוג, כי אין שום מגבלה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת המונעת ממנו להעלות ו/או לפרסם תכנים כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעלות לבלוג תכנים לא חוקיים, תכנים המהווים לשון הרע, פגיעה בפרטיות ו/או בזכויות יוצרים, הטעיה, התחזות או קידום מטרה בלתי חוקית.

29. המשתמש מתחייב לשאת באחריות המלאה לתוכן המועלה על ידו במסגרת הבלוג, לרבות באמצעות כתיבת תגובות לפרסומים של משתמשים אחרים.

30. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד ו/או הוצאה, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב תכנים שהועלו לבלוג על ידו. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי החברה על פי דין.

31. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים, בכל מקרה, לנכונותו, מהימנותו, חוקיותו ועדכניותו של התוכן המפורסם בבלוג וכי החברה אינה אחראית לכל הסתמכות שתתבצע ביחס לתוכן זה.

32. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם ו/או לערוך שינויים ו/או למחוק באופן מלא או חלקי, בתוכן שהועלה לפרסום בבלוג, ללא צורך באישור המשתמש ו/או במתן הודעה מוקדמת למשתמש.

33. בהעלאת תוכן לבלוג על ידי המשתמש, הוא  מקנה לחברה ו/או למי מטעמה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן ובמקום, בתוכן זה. רישיון השימוש הנ"ל כולל גם מתן זכות לחברה להענקת רישיונות משניים, בתמורה ו/או לא בתמורה, וביצוע יצירות נגזרות והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ללא צורך בהסכמת המשתמש, וללא מתן תמורה כלשהי למשתמש.

קניין רוחני:

34. מלוא הזכויות באתר, במידע, בתכנים ובשירותים הקשורים לאתר, לרבות, הטקסטים, התמונות, שכבות המידע על גבי המפות, הדו"חות, העיצוב הגרפי, סימני המסחר, התוכנה והפיתוחים, שייכות ו/או ניתנו ברישיון לחברה ומוגנים בזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות.

35. המשתמש אינו רשאי להעתיק, להעביר, לאחסן, להפיץ, לשדר, להציג, לשנות, לשכפל, לפרסם, להעניק רשיונות, ליצור עבודות נגזרות, ,לבצע הנדסה חוזרת, להעביר או למכור את המידע, התכנים והפלטים של האתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, ללא רשות מפורשת של החברה בכתב ומראש.

36. המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש באתר, בשירותים, בתכנים ו/או בפלטים למטרות מסחריות או למטרות שאינן פרטיות ללא קבלת הרשאה מפורשת ובכתב מהחברה מראש.

37. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מנוע מלהסיר, להפריד, למחוק או לנתק מהפלטים ו/או התכנים שבאתר הודעות בדבר זכויות יוצרים, הגבלות למיניהן ואו סימנים המורים על קיומן של זכויות קניין כלשהן של החברה, לרבות הסימנים הבאים אשר עשויים להופיע בפלטים ו/או בתכנים של האתר ©, ®, ™.

38. חל איסור להציג את המידע ו/או התכנים באתר, בדרך של מסגור (framing) ו/או בכל דרך אחרת שאינה קישור ישיר לדף המקורי והשלם של האתר.

שלילת אחריות, הגבלת אחריות ותקופת התיישנות

39. האתר, לרבות השירותים, המידע, התכנים ו/או הפלטים, מוצגים למשתמשים "as is" . החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, לא יהיו אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה בהם, בין במישרין בין בעקיפין, ו/או להסתמכות המשתמש עליהם.

40. החברה לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, לרבות נזקים ישירים או עקיפים, שייגרמו למשתמשים ו/או לכל צד שלישי בגין שימוש באתר, בשירותים, בתכנים, ו/או בפלטים של האתר או בקשר להחלטה שהתקבלה או לא התקבלה או פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על התכנים, הדו"חות או על כל מידע אחר הנובע משימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו.

41. מובהר כי אין במידע, התכנים ו/או הפלטים המוצגים באתר משום יעוץ ו/או מתן חוות דעת.

42. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי המידע והנתונים אשר מסופקים באמצעות שימוש באתר, לרבות, במסגרת הסימולאטור, לגבי עליית ערך לדירה ממוצעת, בדיקת היתכנות פרויקט, כדאיות כלכלית וכל מידע אחר, מוצגים באומדנה לא מחייבת בהתאם לנתונים הידועים בשוק ונכונים למועד הבדיקה בלבד. מדובר בהערכה בלבד ולא בכל התחייבות כלשהי. נתונים אודות פרויקטים המפורסמים באתר, אינם מהווים חוות דעת, המלצה לגבי כדאיות הפרויקט ו/או התקשרות לצד כלשהו ואינם באים להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים הספציפיים של המשתמש או הפרויקט.

43. החברה אינה מתחייבת כי פעילות האתר תהיה חפה מהפסקות או תקלות ו/או טעויות, לרבות כאלו שיתרחשו כתוצאה מתקלות בתוכנה ו/או מערכות תקשורת וחומרה ו/או תקלות ברשת האינטרנט ו/או קוי תקשורת. החברה לא תישא באחריות להפסקות או תקלות ו/או טעויות שמקורן בבעיות טכניות כאמור.

44. באתר מופיעים קישורים לאתרים חיצוניים, אשר אינם קשורים לחברה, והיא איננה אחראית למידע המופיע באתרים אלה.

45. החברה דואגת כי האתר ומערכות החברה, ובכלל זה המידע המצוי באלה, יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע, אולם בשום מקרה החברה לא תישא בכל אחריות, בין במישרין ובין בעקיפין, כלפי המשתמשים בנוגע לאבטחת כל מידע, מכל מין וסוג שהוא, אשר הועלה לאתר על ידי המשתמש, ולא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מהגעת מידע כאמור לצדדים שלישיים.

46. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של שנה אחת (12 חודשים), מהמועד שבו בוצע לראשונה החיוב נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. המשתמש מתחייב בזאת שלא להפנות אל החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

שיפוי

47. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם עקב הפרה של הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו ו/או עקב כל טענה, דרישה ו/או תביעה מצד שלישי כלשהו שיופנו לחברה ו/או למי מטעמה הנוגעת לפעילות המשתמש ו/או מי מטעמו באתר. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי החברה על פי דין.

דיוור ישיר

48. המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי כתובת/ות הדוא"ל ופרטי זיהוי והתקשרות נוספים שיימסרו לחברה ו/או לאתר על ידו, ישמשו את החברה לצורך דיוור הודעות שרות למשתמש לרבות, אישורי הזמנה, חשבוניות וכדומה.

49. המשתמש רשאי לסרב או להסכים על ידי סימון התיבה המתאימה לקבלת דיוורים פרסומיים מהחברה לכתובת/ות הדוא"ל ו/או הטלפון שיימסרו לאתר על ידו, אשר ישמשו את החברה  לצורך דיוור תכנים שונים לרבות שיווקיים אל המשתמש מאת האתר.

50. כמו כן, המשתמש רשאי לסרב ו/או להסכים על ידי סימון התיבה המתאימה לקבלת הצעות ו/או מידע מסוים מצדדים שלישיים בקשר לשירותים המוצעים באתר ו/או לשירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים אלו כגון: יזמי התחדשות עירונית, עורכי דין המתמחים בתחום ההתחדשות עירונית וכו'. במקרים אלו פרטי כתובות הדוא"ל ופרטי זיהוי והתקשרות נוספים שיימסרו לחברה על ידי המשתמש, יועברו לצדדים שלישיים כאמור והחברה לא תהא אחראית לשימוש שנעשה על ידי הצדדים השלישיים בפרטים האמורים.

51. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מרשימות התפוצה של הדיוורים השונים כמפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה בקשר לקבלת דיוור כאמור.

שונות

52. הדין החל בכל עניין הקשור בתקנון זה הינו הדין הישראלי.

53. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת הנוגעת לתקנון זה ולשימוש באתר, לרבות שירותים הניתנים בקשר עם האתר, יהיו בתי המשפט המוסמכים  במחוזות תל-אביב ומרכז.

54. החברה רשאית להעביר ו/או להסב תנאי שימוש אלו, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות מהם, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.

55. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתנאי שימוש אלו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי תנאי השימוש.

56. כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד החברה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת החברה ולא ייחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש.

57. הגלישה והשימוש באתר וביישומיו הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש לפי תקנון זה.